โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

28 มิ.ย.60

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

โดยมึวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ในระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย