แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและงานประกันคุณภาพ

9 10 58

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและงานประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ ๙ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม