แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและงานประกันคุณภาพ

9 10 58

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและงานประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ ๙ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมเพิ่มความรู้ด้านศิลปะ ร่วมสมัย พัฒนางานเชิงบุรณาการด้านวิชาการกับศิลปะ วัฒนธรรมและงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเพิ่มหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในอุดมศึกษา