ศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน 

picture 1  picture 2

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์