ศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน 

picture 1  picture 2

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

picture 3  picture 4

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการวิชาการ และบูรณาการงานศิลปะสู่การเรียนการสอน เกิดการแลกเปลี่ยนการสร้างสรรค์งานกับศิลปินระดับชาติ รวมทั้งมีเวทีแสดงความสามารถทางวิชาการ 

picture 5 picture 6 picture 7