แลกเปลี่ยนการแสดงดนตรีนาฏศิลป์

19 02 59

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ งานอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศิลปะงามล้ำ วัฒนธรรมหลายกหลาย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับชาติอาเซียน และสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย