แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๕๕๘

1   ทอดกฐิน

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ คณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดบ้านหัวฝาย ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา