ขอขอบคุณ

    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ คณะ / ศูนย์ - สำนัก / สถาบัน สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดสามแยก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีทอดกฐินและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลอดจนสร้างความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และยังได้สร้างเครือข่ายกับชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา