แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับเมือง

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับบ้านโพธิ์

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับพนมสารคาม

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับราชสาส์น

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับแปลงยาว

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับคลองเขื่อน

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับบางปะกง

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับบางคล้า

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับท่าตะเกียบ

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ไทย-อังกฤษ

สถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงเยี่ยมเยือนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับ ๓ ภาษา)

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและปราช์ญชาวบ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา

องค์ความรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น "การละเล่นพื้นบ้านในเบญจบูรพา"

ทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับไทย - อังกฤษ

รวมงานวิจัย 

ขนมไทย

ค่านิยม ๑๒ ประการ

เรือ