ขอแสดงความยินดีกับเพชรสารภี ประจำปี ๒๕๖๐

เพชรสารภี

 

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ทั้ง ๕ คณะ องค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ จัดมอบรางวัลเพชรสารภี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย รามอัตลักษณ์ "จิตอาสาไฝ่รู้สู้งาน" โดยในปีพ.ศ.๒๕๖๐ มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้

  ๑. ภาคเช้า (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า)

      ช่วงแรก 

         ๑. นายธีรวัฒน์  สุขเกษม สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ๒. นางสาวพราวพรรณ  จงสถิตมั่น  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ ๔ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     ช่วงที่สอง

         ๑. นางสาวบุษา  ศิลาผอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์

         ๒. นายอธิวัฒน์  พันธ์ขาว สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔ องค์การบริหารนักศึกษา

   ๒. ภาคบ่าย (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในเมือง)

         ๑. นายปรัตถกร  ชัยยะบุญธนิตย์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาการจัดการ

         ๒. นางสาวสุภาวดี  แพทยากุล  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         ๓. Miss Yangi Li (วิมลมาศ) สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารคณะกองพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาภาษไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ที่ได้ร่ามกันคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ทั้งนี้ผู่้ที่ได้รับรางวัลจะเข้าศึกษาดูงานกับศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ในดครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและพระที่นั่งวิมานเมฆ กรุงเทพมหานคร ในช่วงปิดภาคเรียน