งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการบริการของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งานวิจัย เรื่อง กระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้ เรื่องตะไคร้ ของประชาชนตำบลคลองเขื่อน กิ่งอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานวิจัย เรื่อง การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งานวิจัย เรื่อง กระบวนการสืบสานประเพณีแห่ธงตะขาบของตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานวิจัย เรื่อง การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยหญ้าแฝก กรณีศึกษา : ค่ายออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

งานวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการเพิ่มทุนทางสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยมะพร้าว

งานวิจัย เรื่อง แนวทางพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการส่งเสริมศิลปะ วัฒนะรรมและการท่องเที่ยวในชุมชน

งานวิจัย เรื่อง ความเชื่อของประชาชนต่องานประเพณีปิดทองพระพุทธชินราชของวัดทางข้ามน้อย ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานวิจัย เรื่อง แนวทางการสร้างมาตรฐานการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมในการประกันคุณภาพการศึกษา

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

งานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา