ขอแสดงความยินดีกับเพชรสารภี ประจำปี ๒๕๖๐

เพชรสารภี

 

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ทั้ง ๕ คณะ องค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ จัดมอบรางวัลเพชรสารภี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย รามอัตลักษณ์ "จิตอาสาไฝ่รู้สู้งาน" โดยในปีพ.ศ.๒๕๖๐ มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้

  ๑. ภาคเช้า (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า)

      ช่วงแรก 

         ๑. นายธีรวัฒน์  สุขเกษม สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ๒. นางสาวพราวพรรณ  จงสถิตมั่น  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ ๔ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     ช่วงที่สอง

         ๑. นางสาวบุษา  ศิลาผอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์

         ๒. นายอธิวัฒน์  พันธ์ขาว สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔ องค์การบริหารนักศึกษา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

28 มิ.ย.60

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วารสารราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ / ๒๕๔๘

วารสารราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ / ๒๕๔๙

วารสารราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ / ๒๕๕๐

วารสารราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ฉบับที่ ๔ / ๒๕๕๑

วารสารราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ฉบับที่ ๕ / ๒๕๕๒

วารสารราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ฉบับที่  ๖ / ๒๕๕๓

วารสารราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ฉบับที่  ๗ / ๒๕๕๔

วารสารราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ฉบับที่  ๘ / ๒๕๕๕

วารสารราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ฉบับที่  ๙ / ๒๕๕๖

วารสารราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ฉบับที่ ๑๐ / ๒๕๕๗

วารสารราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ฉบับที่ ๑๑ / ๒๕๕๘

วารสารราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ฉบับที่ ๑๒ / ๒๕๕๙