พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Creative Economy  1 Creative Economy  2

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาไทย สู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๑๑ มีนาคม และวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น ๓ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์