พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Creative Economy  1 Creative Economy  2

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาไทย สู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๑๑ มีนาคม และวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น ๓ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Creative Economy  3 Creative Economy  4

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทย สู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และปลูกฝังความเป็นไทยให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต และรวมทั้งอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ไทยเป็นมรดกของชาติต่อไป

Creative Economy  5 Creative Economy  6