อบรมวิธีพุทธ - ธรรม ครั้งที่ ๒

5 04 59 1 5 04 59 2

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการอบรมวิถีพุทธ - ธรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า