สัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙

8 04 59 1 8 04 59 2

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ