สัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙

8 04 59 1 8 04 59 2

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

8 04 59 3  8 04 59 4

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน ถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีงามและสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ 

8 04 59 5  8 04 59 6