สัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่ผลสัมฤทธิ์ในองค์กร

1   24 พ.ค.59 2   24 พ.ค.59

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่ผลสัมฤทธิ์ในองค์กร ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และศึกษาประวัติศาสตร์ไทย แหล่งโบราณสถานภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์