สืบสานแนวพระราชดำริ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

Rice 1

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการสืบสานแนวพระราชดำริด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ลานปลูกข้าว สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า