สืบสานแนวพระราชดำริ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

Rice 1

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการสืบสานแนวพระราชดำริด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ลานปลูกข้าว สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

Rice 2

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์สมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ รวมทั้งเพื่อเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน สถาบันการศึกษาและองค์กรส่วนท้องถิ่น