ต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖

tonka 1 tonka 2

  ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์