ต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖

tonka 1 tonka 2

  ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

tonka 3 tonka 4

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนโยบาย ๓ ดี ในสถานศึกษาสนองนโยบายชาติ คือ การธำรงความเป็นไทยส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด และค่านิยม ๑๒ ประการของรัฐบาล รวมทั้งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเกิดการอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย

tonka 5 tonka 6