ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ

27 06 59

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธและสืบสานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พระพี่น้องพุทธโสธร เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองริริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ระหว่างวันที่ ๒๗ และ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม