ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ

27 06 59

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธและสืบสานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พระพี่น้องพุทธโสธร เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองริริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ระหว่างวันที่ ๒๗ และ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม

29 06 59

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการพันธกิจด้านวิจัยกับการเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำที่เคยเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ และเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้มีองค์รู้เชิงวิจัยและแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านท้องถิ่น ตลอดจนสามารถเป็นแนวทางในการทำวิจัยท้องถิ่นได้ รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วพลัน