สักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

5 07 59

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย รวมทั้งทราบประวัติ ความเป็นมาของหนังสือไทยและภาษาไทย ตลอดจนระลึกถึงพระคุณอันใหญ่หลวงของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ซึ่งเป็นบรมครูด้านภาษาไทย

05 07 59