อบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔

21 07 59

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น ๓ อาคารราชนครินทร์ 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ และวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน เสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน