ประกวดดนตรีไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม

thai music 1 thai music 2

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการประกวดดนตรีไทยตามเกณฑ์มาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อในโอกาสครองราชย์สมบัติ ครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์