ประกวดดนตรีไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม

thai music 1 thai music 2

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการประกวดดนตรีไทยตามเกณฑ์มาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อในโอกาสครองราชย์สมบัติ ครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

thai music 3 thai music 4 thai music 5

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีไทย) ให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการขยายวงกว้างสำหรับความร่วมมือและบูรณาการด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีไทย)สู่การประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเสด็จครองราชย์สมบัติครบ ๗๐ ปี