ลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ ๓

 1   mom 2   mom

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับคณะ ๕ คณะ กองพัฒนานักศึกษา หอพักนักศึกษาและสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางค้า