ลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ ๓

 1   mom 2   mom

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับคณะ ๕ คณะ กองพัฒนานักศึกษา หอพักนักศึกษาและสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางค้า

3   mom 4   mom

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งทางด้านดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย