ราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันพ่อแห่งชาติ"

 Mydad 1  Mydad 2

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมวัฒนธรรมการทำบุญตักบาตรในสถานศึกษา รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาโดยบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอน