ราชภัฏราชนครินทร์ รวมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ตักบาตร  สวดมนต์

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ สำนักงานอธิการบดี คณะ กองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สาขาวิชาภาษไทยเพื่อชาวต่างชาติ สาขาวิชาศิลปกรรมและสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการาชภัฏราชนครินทร์ รวมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์