ราชภัฏราชนครินทร์ รวมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ตักบาตร  สวดมนต์

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ สำนักงานอธิการบดี คณะ กองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สาขาวิชาภาษไทยเพื่อชาวต่างชาติ สาขาวิชาศิลปกรรมและสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการาชภัฏราชนครินทร์ รวมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ประกวดวาดภาพ ตัดสิน   ประกวดวาดภาพ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความ จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรได้เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงควาอาลัย และความกตัญญูแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในวันดังกล่าวมีกิจกรรมดังนี้

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

   เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.     ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา  ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙

 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.     ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนหลาย  ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

                                            ประกวดวาดภาพ ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

** หมายเหตุ :  ระดับอุดมศึกษา (ส่งผลงานเข้าประกวด เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เท่านั้น)

 

สามารถดาวโหลด เกณฑ์การประกวดและใบสมัครเข้าประกวดได้ที่นี่ : 1. เกณฑ์การประกวดวาดาภาพ + ใบสมัครประกวดวาดภาพ   2. เกณฑ์การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ + ใบสมัครประกวดกล่าวสุนทรพจน์

 สุนทรพจน์ นิทรรศการ