เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ 

 

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ ๕ คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สวนจิตรลดา และพิพิธภัณฑ์ วังบางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานเฝ้าระวังางวัฒนธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมเกิดความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ร่วมกันรับผิดชอบวัฒนธรรมด้วยกัน ตลอดจนเพื่อทราบถึงบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา และสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถขยายและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม