โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายในชุมชน 

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายในชุมชน ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องทองปลายแขน ชั้น ๒ สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า