โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายในชุมชน 

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายในชุมชน ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องทองปลายแขน ชั้น ๒ สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการแนวทางในการบูรณาการกับการเรียนการสอนการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชน ซึ่งในวันดังกล่าวมีกิจกรรมดังนี้

 - ฟังการบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการราบรวมข้อมูลและกระบวนการจัดทำข้อมูลท้องถิ่นสู่การเรียนการสอนแบบบูรณาการ"

                               วิทยากรโดย...รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ

                               อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- อบรมเชิงปฏิบัติการ การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "สาธิตการทำของขวัญ / ของชำร่วยเทศกาลต่าง ๆ "

                                                                วิทยากรโดย...อาจารย์วัชรี  ปั้นนิยม

                                                                อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                                          และวิทยากรโดย...คุณนรินทร์  คำวิเชียร ศิลปินอิสระ