โครงการประกวดสื่อมัลติมีเดียด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สื่อ 1   สื่อ 3

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น กำหนดจัดโครงการประกวดสื่อมัลติมีเดียศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์