โครงการประกวดสื่อมัลติมีเดียด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สื่อ 1   สื่อ 3

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น กำหนดจัดโครงการประกวดสื่อมัลติมีเดียศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานมัลติมีเดีย และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ :  ผลการประกวดสื่อมัลติมีเดีย

สื่อ 2 สื่อ 4