โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย 

Art 1  Art 2 

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย น้อมรำลึกแด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เอกอัจฉริยราชา อัครศิลปิน" ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องศรีสยาม ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นเอกอัจฉริยราชา อัครศิลปิน รวมทั้งเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน การสร้างสรรค์งานและการจัดนิทรรศการผลงานศิลปะในท้องถิ่นกับศิลปินระดับชาติ ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ของชุมชนกับมหาวิทยาลัย