โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย 

Art 1  Art 2 

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย น้อมรำลึกแด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เอกอัจฉริยราชา อัครศิลปิน" ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องศรีสยาม ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นเอกอัจฉริยราชา อัครศิลปิน รวมทั้งเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน การสร้างสรรค์งานและการจัดนิทรรศการผลงานศิลปะในท้องถิ่นกับศิลปินระดับชาติ ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ของชุมชนกับมหาวิทยาลัย

Art 3  Art 4

 ซึ่งวันดังกล่าวมีกิจกรรมดังนี้

เวลา ๐๙.๒๐ - ๑๐.๐๐ น.   การแสดงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                                   โดย..สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙"

                                   โดย...ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ปีพ.ศ.๒๕๕๕

เวลา ๑๒.๐๐ น.               เปิดนิทรรศการ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เอกอัจฉริยราชา อัครศิลปิน"

                                   โดย...ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี

เวลา ๑๓.๐๐ ๑๖.๐๐ น.     อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควาดภาพด้วยสีน้ำ โดย...ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจรงค์  โควาพิทักษ์เทศ

                                   (ศิลปินอิสระ)

                                   อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควาดภาพเกรยองและสีอะคริลิค

                                   "ภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช"

                                   โดย...อาจารย์ ดร.จินดา  เนื่องจำนงค์และคณะ

                                           อาจารย์รักษา ปิยะพงษ์และคณะ