ลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐ 

 1   ลานวัฒนธรรม   60 

  ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ได้กำหนดจัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพและก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งเกิดการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งในวันดังกล่าวมีกิจกรรมดังนี้