ลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐ 

 1   ลานวัฒนธรรม   60 

  ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ได้กำหนดจัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพและก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งเกิดการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งในวันดังกล่าวมีกิจกรรมดังนี้

 เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดโดย...นายประดิษฐ์  ไกรสร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

                                   กล่าวรายงานโดย...อาจารย์อารียา  บุญทวี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. การแสดงของนักเรียน "โรงเรียนวัดหัวไทร, โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย, โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม, โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

                                  และโรงเรียนวัดคูมอญ"

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กิจกรรมสำหรับอาจารย์และนักเรียน (ช่วงเช้า)

                                 ๑. ฐานสมุนไพร ได้แก่ ชุดครีมแก้ฝ้าสมุนไพร และครีมว่านหางจระเข้ วิทยากรโดย...คุณสุวรรณา  กลิ่นเอี่ยม

                                 ๒. ฐานแปรรูปอาหาร "การทำขนมกรอบเค็ม"  วิทยากรโดย...คุณณัฐปนนท์  สิงห์ยศ

                                 ๓. ฐานศิลปะ (๓.๑ การวาดภาพลายเส้น รัชกาลที่ ๙ วิทยากรโดย...อาจารย์จินดา เนื่องจำนงค์และอาจารย์โยธิน จี้กังวาฬ)

                                                   (๓.๒ การประดิษฐ์ "ตะกร้าอเนกประสงค์ ลดสิ่งแวดล้อม" วิทยากรโดย...คุณภัทราวันทน์ เขาเหม้น)

                                 กิจกรรมสำหรับเยาวชนและนักศึกษา (ช่วงบ่าย)

                                 ๑. ฐานสมุนไพร ได้แก่ ชุดครีมแก้ฝ้าสมุนไพร และครีมว่านหางจระเข้ วิทยากรโดย...คุณสุวรรณา  กลิ่นเอี่ยม

                                 ๒. ฐานแปรรูปอาหาร "การทำขนมกรอบเค็ม"  วิทยากรโดย...คุณณัฐปนนท์  สิงห์ยศ

                                 ๓. ฐานศิลปะ (๓.๑ การวาดภาพลายเส้น รัชกาลที่ ๙ วิทยากรโดย...อาจารย์จินดา เนื่องจำนงค์และอาจารย์โยธิน จี้กังวาฬ)

                                                   (๓.๒ การประดิษฐ์ "ตะกร้าอเนกประสงค์ ลดสิ่งแวดล้อม" วิทยากรโดย...คุณภัทราวันทน์ เขาเหม้น)

5   ลานวัฒนธรรม   60 3   ลานวัฒนธรรม   60

2   ลานวัฒนธรรม   60 4   ลานวัฒนธรรม   60