การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

30 31 (1)  30 31 (2)

   ศูนย์ศิปละ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัยสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (งานดอกไม้แบบไทยร่วมสมัยและการจัดดอกไม้เชิงสร้างสรรค์) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น ๓ อาคารราชนครินทร์