อบรมวิถีพุทธ - ธรรม

PR   28 03 60

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น กำหนดจัดโครงการอบรมวิถีพุทธ-ธรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยด้วยการทำหน้าที่ชาวพุทธและกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในการพัฒนาสุนทรียภาพมิติทางศิลปะ วัฒนธรรม 

Buddha 28 03 60 (1) Buddha 28 03 60 (2)