ต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗ 

PR   60

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดจัดโครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบาย ๓ ดี ในสถานศึกษาสนองนโยบายชาติ ตลอดจนเกิดการอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย