สัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐

songkran 11 (1) songkran 11 (2)

    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์