โครงการสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม (การอนุรักษ์และพัฒนาละคอนชาตรี) สู่เวทีระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

    12 ก.ค.60 (1)

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัดโครงการสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนะรรม (การอนุรักษ์และพัฒนาละคอนชาตรี) สู่เวทีระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ