โครงการสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม (การอนุรักษ์และพัฒนาละคอนชาตรี) สู่เวทีระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

    12 ก.ค.60 (1)

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัดโครงการสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนะรรม (การอนุรักษ์และพัฒนาละคอนชาตรี) สู่เวทีระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

12 ก.ค.60 (2)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงละคอนชาตรี การสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการขยายวงกว้างสำหรับความร่วมมือและบูรณาการด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม (ละคอนชาตรี) สู่การประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมละคอนชาตรี ให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อไปในทิศทางเดียวกัน ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นการสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงละคอนชาตรีและจัดเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงทฤษฎีและข้อมูลเชิงปฏิบัติในรูปแบบของแหล่งเรียนรู้และงานวิจัย