โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี ๒๕๖๐

 5 ก.ค.60 (1)

 ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ในวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทราบถึงประวัติ ความเป็นมาของหนังสือไทย ภาษาไทยและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนเพื่อระลึกถึงพระคุณอันใหญ่หลวงของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ซึ่งเป็นบรมครูในด้านภาษาไทย

5 ก.ค.60 (2)  5 ก.ค.60 (3)