โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ระยะ ๔ ปี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยประกันคุณภาพการศึกษา

 13 16 ก.ค.60 (1)  13 16 ก.ค.60 (2)

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ระยะ ๔ ปี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยและงานประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น ๓ อาคารราชนครินทร์ และในวันที่ ๑๔ - ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาิวทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศ จังหวัดปราจีนบุรี